Lær mer om resirkulert plast

Denne siden tar for seg SirkulærPlast-prosjektet og andre prosjekter og bedrifter knyttet til resirkulert plast og plastproduksjon. Her finner du blant annet en oversikt over tilgjengelige resirkulerte plastmaterialer med tekniske egenskaper og leverandører, samt informasjon om de ulike begrepene som ofte brukes i datablader. Du finner også informasjon om vanlige produksjonsmetoder brukt i bearbeidelse av plast og oversikt over hvor ulike plastprodusenter befinner seg.

Om SirkulærPlast

SirkulærPlast er et prosjekt  finansiert av Oslofjordfondet og strekker seg over tre år, frem til 2020. Prosjektet er eid av Biobe men ledet av Østfoldforskning med Cecilia Askham som prosjektleder.

Prosjektets mål er å skape en sirkulær økonomi for plast ved å øke andelen av gjenvunnet plast i nye produkter med inntil 50%. For å nå dette målet ligger hovedfokus på å øke kompetansen og informasjonen hos industrien om hvordan de kan ta i bruk resirkulert plast i nye produkter. En viktig del av prosjektet handler om å avlive mytene rundt gjenvunnet plast. Mange tror at egenskapene og kvaliteten er dårligere enn ved bruk av jomfruelig materiale, men prosjektet har så  langt vist at det er fullt mulig å produsere produkter av høy kvalitet med gjenvunnet plast.

Nettverksbygging er også en stor del av prosjektet, og kobler aktører langs hele verdikjeden for plastprodukter. Design og produktutvikling kobles med produsenter av gjenvunnede råvarer og produsenter av produkter. På denne måten unngår man å legge hindringer for gjenvinning, samtidig som man øker anvendelsen av norsk innsamlet plast i norsk industri.

Noen av ressursene som er utviklet i forbindelse med SirkulærPlast er en oversikt over leverandører av gjenvunnet plastmateriale og en oversikt over hvilke tilsetningsstoffer kan anvendes i gjenvunnet plast for å forbedre materialegenskaper dersom det trenges. Disse finner du lenger ned på siden.

Sirkulær Plast  er et meget godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis og bærekraftig innovasjon gjennom økt materialgjenvinning.

Følgende bedrifter har deltatt i prosjektet: KatoplastRe-Turn Borg Plast-Net,  Clariant Plastics and Coatings (Nordic),  D&D Consult,  Eker Design,  Grønt Punkt Norge,  Høgskolen i ØstfoldBerry | Promens,  Ragn-Sells og Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF).

Her kan du lese den endelige rapporten.

13727
13881
13849

Miljønytten av resirkulert plast

Å produsere gjenvunnet plast gir lavere miljøbelastning enn å produsere ny plast fra olje. Man sparer leting, utvinning, raffinering, prosessering og plastproduksjonsprosesser. Gjenvunnet plast er ikke fri for miljøbelastninger ettersom man må samle inn og transportere plasten til sortering, vask, kverning og granulering. Jo mindre bearbeiding som trenges, jo mer miljønytte kan oppnås. For å sikre at gjenvinning av plasten er miljønyttig, er det viktig at plasten som er gjenvunnet erstatter ny plast og brukes til produkter som ellers ville lages av ny plast.

Konkrete funn

Antioksidanter:

Ved gjentatt resirkulering er det viktig å passe på at materialene inneholder tilstrekkelig med antioksidanter slik at man unngår degradering av materialene gjennom produksjonsprosessen og produktets levetid. Et overraskende funn i prosjektet var i forbindelse med PP-caset. Det viste seg at det jomfruelige materialet innehold svært lite antioksidanter. Andelen var så lav at selv resirkulering av produksjonsavfallet ikke kunne anses som risikofritt. Dette står i sterk kontrast til produsentenes påstander om at materialet er egnet for resirkulering gjentatte ganger. Lignende funn har blitt gjort i Futurepack-prosjektet, se www.futurepack.no. Dette er en konsekvens av at produsentene presser pris. Dette fører igjen til kostnadsdrivende tiltak som additiver blir redusert til et minimum.

 

Lukt:

For gjenvunnet plast kan lukt være et problem. Lukten kan noen ganger minne om søppel, men også parfymerte lukter kan være ubehagelig i produksjonsprosessen. Det kan være aktuelt å løse dette med avsug i produksjonslokalene, slik mange gjenvinnere har i forbindelse med ekstrudere og granuleringsmaskiner. I SirkulærPlast-prosjektet var det samarbeidspartnere som ikke hadde avsug installert over hver maskin som var ønsket brukt i industriskala produksjonsforsøk med regranulat.

Det er viktig å skille mellom additiver for maskering av lukt og additiver for fjerning av lukt. Å kun maskere lukt ved hjelp av additiver er ikke ønsket og har derfor heller ikke blitt vurdert videre. Fjerning av lukt med additiver kan være en farbar vei, men ansett som komplisert da man må vite hvilke stoffer det er som skaper lukt for at man kan målangi med spesifikke additiver. Videre vil man generelt unngå å tilsette additiver hvis man kan. Et spennende alternativ til dette er Eremas Refresher-teknologi, som etter videre forsøk viste seg å gi en god effekt. 

13862

Leverandører av gjenvunnet plast

Se dokument for leverandører av gjenvunnet plast.

Tilsetningsstoffer i resirkulert plast

Enkelte av de opprinnelige tilsetningsstoffene i plastmaterialene kan miste egenskaper under resirkuleringsprosessen. Det er derfor vanlig å tilsette stoffer for å oppretteholde ønskede egenskaper. Se dokument her for hvilke tilsetningstoffer som ofte bruker i resirkulert plast.

Kartlegging av norsk plastproduksjon

Se PDF for kartlegging av norsk plastproduksjon. Kartet inneholder hvor norske plastprodusenter er lokalisert, hva de produserer, plastens livssløp og analyse fra bedriftsbesøk og kartlegging. Last ned kartet for å få det i lesbart format.