Avfallsforebygging

Alle produsenter og importører som bruker emballasje, er lovpålagt å jobbe for avfallsforebygging og med emballasjeoptimering. Dette arbeidet skal dokumenteres og rapporteres til miljømyndighetene hvert år.

Grønt Punkt Norge rapporterer dette på vegne av sine medlemmer

Hva er avfallsforebygging?

Avfallsforebygging handler om å hindre at avfall oppstår og er det øverste nivået i avfallshierarkiet.

Hvordan arbeide med Avfallsforebygging?

Emballasjeoptimering

Som produsent kan du bidra til avfallsforebygging ved å optimere hvert ledd i hele verdikjeden, fra produksjon av et produkt til transport ut i butikken.

Les mer om emballasjeoptimering hos Emballasjeforeningen.

EU definerer det slik:

Forebyggende tiltak som gjøres før et stoff, materiale eller produkt har blitt avfall - og som reduserer:

 1. mengden avfall, både total mengde og enkelte avfallstyper (kvantitativ forebygging)
 2. de negative effektene av avfallet på miljøet og menneskers helse ved at avfallet ikke kommer på avveie og forsøpler (kvalitativ forebygging), eller
 3. innholdet av skadelige stoffer i materialer og produkter (kvalitativ forebygging).

Verktøy for avfallsforebygging

Rapportering av avfallsforebygging 

Grønt Punkt Norge leverer hvert år en rapport om avfallsforebygging på vegne av våre medlemmer til  miljømyndighetene. 

Rapporten inneholder blant annet tiltak som er gjennomført og informasjon om den generelle utviklingen i emballasjemengder. I tillegg er en viktig del av rapporten å redegjøre for om produsentene har overholdt kravene til framstilling av emballasje i henhold til vedlegg 1 til Avfallsforskriften.

Dette sier Avfallsforskriften

Det er «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall» og Kapittel 7. «Emballasje og emballasjeavfall» som regulerer arbeidet med avfallsforebygging.

Dette står det i forskriften:

§ 7-7. Plikt til rapportering av arbeid med avfallsforebygging og framstillingskrav

Produsent skal alene eller i samarbeid med de øvrige produsenter utarbeide en årlig rapport over produsentenes innsats for og resultater av avfallsforebygging. Rapporten skal også redegjøre for i hvilken utstrekning de grunnleggende kravene til framstilling av emballasje og dens sammensetning etter vedlegg I nr. 1 til dette kapitlet overholdes. Det skal i rapporten gis oversikt over tiltak, kompetanse og informasjon, utviklingen i mengden emballasje som oppstår i tonn og i prosentvis endring fra foregående år samt videre planer for avfallsforebygging.

Vedlegg 1 i Avfallsforskriften

«Grunnleggende krav til emballasjens sammensetning og mulighet for ombruk og gjenvinning»

 1. Krav til framstilling av emballasje og dens sammensetning
  Skal begrense emballasjebruk og utforme den så den kan brukes på nytt eller kan gjenvinnes (material- eller energigjenvinning).
 2. Krav til ombruk av emballasje
  Skal utformes så den kan brukes på nytt. (Det finnes lite ombruksemballasje på det norske markedet.)
 3. Krav til gjenvinning av emballasje
  Det skal være mulig å gjenvinne (material- eller energigjenvinning).

Les hele vedlegget her