Velkommen som innsamler!

18.03.2016 | Nyhetsbrev

Takk for at du har valgt å bli en del av Grønt Punkt Norge AS (GPN) sitt nasjonale innsamlingssystem. Vi vil her gi deg informasjon om oss, våre systemer og løsninger - og annen nyttig informasjon du måtte trenge som innsamler hos oss.

Viktige forpliktelser
Som innsamler har du noen forpliktelser du bør kjenne til. Det gjelder blant annet at du:

 • Plikter å motta gratis på ditt anlegg de typer plastemballasje du har krysset av for i avtalen
 • Plikter å tilby kildesortering av plastemballasje overfor alle kunder som har plastemballasje gjennom aktiv markedsføring
 • Tilbyr god merking av oppsamlingsenhetene
 • Informere om kildesortering av plastemballasje på dine nettsider
 • Holder deg og aktuelle medarbeidere oppdatert mht. kurs og informasjon fra Grønt Punkt
 • Fakturerer og rapporterer korrekt og månedlig inn i webrapportsystemet
 • Påser at alt som sendes til materialgjenvinner/trader, er merket med egne gule merkelapper, for god sporbarhet i våre strømmer

Andre forpliktelser, goder og Grønt Punkts forpliktelser overfor dere som innsamler står det mer om i selv næringsavtalen.


Sporbarhet: hvorfor og hvordan

Vi jobber for stadig forbedring av sporbarhet av strømmer gjennom våre systemer. Det er viktig at at plastemballasjen fra norske innsamlere som mottar støtte fra Grønt Punkt, følger nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser. Hvor plastemballasjen materialgjenvinnes er også fokus fra EU og norske myndigheter og det forventes strengere krav til dette i nær fremtid. I denne sammenheng vil vi spesielt nevne:

 • Eget webrapportsystem hvor hvert lass legges inn med dato, fra, til, hvilken fraksjon og tonn
 • Gule merkelapper skal påsettes alle baller på alle lass
 • Egen godkjenningsordning av tradere og materialgjenvinnere, hvor sporbarhet og slutt-destinasjon er et meget viktig punkt.
 • Materialgjenvinnere som innehar EuCertPlast-sertifisering er forhåndsgodkjente avsetningskanaler, for oversikt se her.

 

Tradere og materialgjenvinnere

Grønt Punkt har i denne nye avtalen innført en strengere godkjenningsordning for tradere og materialgjenvinnere. Materialgjenvinnere som innehar EuCertPlast-sertifisering er forhåndsgodkjente avsetningskanaler, for oversikt se her. Dette er et viktig punkt for å ivareta sporbarhet av varer til materialgjenvinning og som en trygghet for våre innsamlere.

De tradere ogde materialgjenvinnere som ikke er EuCertPlast-sertifisert og som en innsamler ønsker å bruke, må først gjennom en utvidet godkjenningsprosess før disse kan godkjennes. Den aktuelle nedstrøms aktøren vil da bli lagt inn i webrapportsystemet slik at kun den innsamler som har søkt om godkjenning av traderen/gjenvinneren, kan rapportere mengder til denne.

Avtalen mellom GPN og trader/materialgjenvinner regulerer sporbarhet og mulighet for kontroll av emballasjestrømmene. Denne har ingen påvirkning eller erstatter ikke avtalen som innsamler selv tegner med respektive trader/materialgjenvinner. Økonomisk oppgjør etc. er mellom innsamler og trader/materialgjenvinner.

Det at GPN har en slik streng godkjenningsrutine er med på skape troverdighet til bransjen, og for å luke ut useriøse aktører. Og det gir de innsamlere som leverer til en godkjent trader/materialgjenvinner trygghet.

 

Webrapportsystemet

Grønt Punkt har ett eget rapporteringssystem. Her skal de mengder plastemballasje som sendes til materialgjenvinning rapporteres månedlig. Dette gir grunnlaget for månedlig innsending av faktura for å motta godtgjørelser. De mengder og statistikker som registreres i vårt webrapportsystem gir i siste instans grunnlag for vår videre rapportering til myndighetene.

Alle innsamlere har en eller flere brukere. Innloggings-\bruker og passord skal være sendt i egen e-post.

Webrapportsystemet fungerer også som GPNs CRM-system. Alle våre innsamleres kontaktdata ligger her. Det er derfor viktig at det er riktig og oppdatert informasjon som ligger i dette systemet. Det er hver innsamler som plikter å holde denne informasjonen oppdatert gjennom å gå inn på «min informasjon».

Enkel bruksanvisning for webrapportsystemet