Rapporteringsjuks på ett av sorteringsanleggene Grønt Punkt benytter

25.02.2016 | Nyhetsbrev

I vår kontroll av de anleggene Grønt Punkt benytter til sortering av plastemballasje, er det ved Swerec i Sverige avdekket juks med rapportering av mixed plastic- fraksjonen.

Grønt Punkt Norge har sammen med søsterselskapet FTI iverksatt ekstern revisjon med full gjennomgang av alle varestrømmer i 2014 og 2015.

I våre avtaler med sorteringsanleggene setter vi krav til at 80 prosent av all plastemballasje skal utsorteres til materialgjenvinning, inklusive sorteringsrestene «mixed plastic». Dette har gjort at vi de senere årene har hatt en utnyttelsesgrad på plastemballasjen som sendes til sortering på rundt 80 prosent, og ikke 55 prosent som var tilfellet for noen år siden.

«Mixed plastic» er ikke en økonomisk attraktiv kvalitet for sorteringsanleggene og er heller ikke etterspurt i markedet. Å materialgjenvinne denne kvaliteten har dermed medført sterkt økte kostnader for oss, noe vi har vært villige til å betale da høy utnyttelsesgrad er viktig både for oss og for kommunene/IKS. I avtalene med kommunene/IKS er det lovet 75 prosent utnyttelse av innsamlet plastemballasje, gitt godkjent kvalitet.

Sorteringsanleggene sender månedlig rapporter som beskriver utnyttelsesgrad. Swerec har til og med september 2015 rapportert at om lag 20 prosent av utsortert vare er «mixed plastic» og at denne har gått til materialgjenvinning. I 2015 er alle sorteringsanleggene kontrollert på «mixed plastic»-fraksjonen. Det er ikke funnet uregelmessigheter hos de tre tyske anleggene. Ved kontroll hos Swerec ble det imidlertid oppdaget mangelfull dokumentasjon på ovennevnte rapportering og det ble ikke tilrettelagt for besøk hos avsetningsaktørene. Anlegget har senere innrømmet å ha manipulert rapporterte tonnasjer til FTI og Grønt Punkt på fraksjonen «mixed-plastics». Det er for tidlig å si noe om omfanget, dette vil revisjonen som utføres av Ernst & Young bringe på det rene.

Det er store tonnasjer som går til Swerec fra FTI og Grønt Punkt. Per i dag er det ikke kapasitet for å styre all innsamlet plastemballasje til de tre tyske anleggene eller andre. Vi har derfor valgt å holde avsetningskanalen Swerec åpen inntil vi får endelig resultat av revisjonen rett over påske. Myndighetene er orientert om saken. Grønt Punkt Norge vil, når resultatene av revisjonen foreligger, selv gå ut offentlig.

Vi ber om at eventuelle spørsmål rettes til leder for innsamlings- og gjenvinningsavdelingen Svein Erik Rødvik.