Avfallspyramiden

Rapport om av avfallsforebygging og emballasjeoptimering i 2020

Grønt Punkt Norge leverte i juni rapport om avfallsforebygging på vegne av alle våre medlemmer.

Har du fått brev fra Miljødirektoratet angående rapport om avfallsforebygging og emballasjeoptimering? Som medlem i Grønt Punkt Norge har du allerede rapportert, så lenge du også var medlem i 2020. Dermed kan du se bort i fra brevet. 

1. juni ble rapporten, som er skrevet av Emballasjeforeningen på oppdrag fra Grønt Punkt Norge, levert til Miljødirektoratet på vegne av alle våre medlemmer.

Les rapporten her.

Lovpålagt etter forskriften

I Avfallsforskriften kapittel 7 er norske produsenter pålagt å arbeide for avfallsforebygging, og rapportere dette arbeidet. 

I mars sendte Grønt Punkt Norge ut informasjon om rapporteringen til alle våre medlemmer. Les den saken her.

Rapporten som er levert Miljødirektoratet inneholder en oversikt over tiltak, kompetanse og informasjon om utvikling i emballasjemengder, i tillegg til planer for avfallsforebygging. En viktig del av rapporten er Indikator- og Handlekurvprosjektet, som siden 2011 har dokumentert utviklingen i emballasjemengder og hvilke klimafotavtrykk det er knyttet til emballasjen.

Viktig arbeid

Mange produsenter er opptatt av design for gjenvinning, og har dette høyt på agendaen. Hovedhensikten med å designe emballasjen for gjenvinning er å sørge for at den kan materialgjenvinnes etter at den har blitt til avfall. Mange av valgene som blir gjort i dette arbeidet kan derfor direkte knyttes til avfallsforebygging og avfallsreduksjon. Det er samtidig viktig å ha et enda bredere søkelys og sette avfallsforebygging på bedriftens miljøagenda fordi det i tillegg handler om å unngå at avfall oppstår i det hele tatt.

Som produsent kan du bidra til avfallsforebygging ved å optimere hvert ledd i hele verdikjeden fra produksjon av et produkt til transport ut i butikken.

Hva er avfallsforebygging?

EUs definisjon innebærer forebygging tiltak som gjøres før et stoff, materiale
eller produkt har blitt avfall, og som reduserer:
1) mengden avfall, både total mengde og enkelte avfallstyper (kvantitativ
forebygging)
2) de negative effektene av avfallet på miljøet og menneskers helse ved at avfallet
ikke kommer på avveie og forsøpler (kvalitativ forebygging), eller
3) innholdet av skadelige stoffer i materialer og produkter (kvalitativ forebygging).
Kilde: Miljødirektoratets Program for avfallsforebygging, vedlegg til den nasjonale avfallsstrategien 2017/3276

Dette sier Avfallsforskriften


§ 7-6. Plikt til avfallsforebygging
Produsent skal arbeide for avfallsforebygging.

§ 7-7. Plikt til rapportering av arbeid med avfallsforebygging og framstillingskrav


Produsent skal alene eller i samarbeid med de øvrige produsenter utarbeide en årlig rapport over produsentenes innsats for og resultater av avfallsforebygging. Rapporten skal også redegjøre for i hvilken utstrekning de grunnleggende kravene til framstilling av emballasje og dens sammensetning etter vedlegg I nr. 1 til dette kapitlet overholdes. Det skal i rapporten gis oversikt over tiltak, kompetanse og informasjon, utviklingen i mengden emballasje som oppstår i tonn og i prosentvis endring fra foregående år samt videre planer for avfallsforebygging.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje