Plastretur planlegger for norsk sorteringsanlegg

Plastretur planlegger for norsk sorteringsanlegg

Siden midten av 2020 har Plastreturs eiere i et forprosjekt utredet etablering av et finsorteringsanlegg for plast i Norge.

I dag finsorteres og gjenvinnes plastemballasje fra norske husholdningene hovedsakelig i Tyskland, mens halvparten av plastemballasjen som er innsamlet fra industri, bygg, handel og landbruk gjenvinnes i Norge. Selskapet har nå vedtatt å ta neste viktige skritt fremover og starte prosjektering av et eget, norsk finsorteringsanlegg.

Plastretur har lenge etterspurt nyetableringer slik at langt mer av plastemballasjen blir bearbeidet nasjonalt. I 2020 ble det derfor bestemt å se på muligheten for å etablere et eget anlegg. Den europeiske kapasiteten på finsorteringsanlegg er allerede sprengt. Med nye, høye gjenvinningsmål over hele Europa har Norge derfor ingen garanti for at norsk plastemballasje kan eksporteres for sortering i fremtiden. Ved å etablere finsortering i Norge skaper vi norsk innovasjon og nye arbeidsplasser. Dette helt i tråd med Støre-regjeringens sterke ønsker om å legge til rette for utvikling av nye grønne verdikjeder, og mål om konkrete og målrettede tiltak for å sikre økt gjenvinningsindustri i Norge.

Økt nasjonal kapasitet på finsortering av plast er grunnleggende for Norges fremtidige miljøprestasjon. En forutsetning for etablering er imidlertid at norske miljømyndigheter legger til rette for riktige rammebetingelser slik at anlegget vil ha sikkerhet for tilstrekkelig tilgang av råstoff. Prosjektet lar seg vanskelig realisere uten at den pågående forskriftsrevisjon ivaretar en tydeligere rolledeling og at rettferdige konkurranseregler blir ivaretatt og håndhevet. Miljøminister Espen Barth Eide og miljødirektør Ellen Hambro ble informert om planene 10. november. Investeringsbeslutning om finsorteringsanlegg tas av eierne etter prosjektfasen. 

Plastretur ble etablert i 1995 og har i 25 år tatt ansvar for å samle inn og gjenvinne norsk plastemballasje. Plastretur er ett av de fem returselskapene som eier Grønt Punkt Norge, som også har den daglige driften av Plastretur. Eierne i Plastretur er Dagligvarehandelens Miljøforum AS, NHO Mat &Drikke, Dagligvareleverandørenes Forening og Plastindustriforbundet/Norsk Industri.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje