Kvalitetsrevisjoner med store sprik

17.03.2016 | Nyhetsbrev

24 kommuner og interkommunale selskap gjennomførte sammen med Grønt Punkt Norge kvalitetsrevisjon plastemballasjei 2015. Påviste forurensninger varierte fra 2,8 % til 21,9 %.

4 av selskapene innfridde kvalitetsmålet på max 5 % forurensning, 10 lå mellom 5 % og 10 %, og de resterende 10 hadde mer enn 10% forurensning.

Det er fortsatt noen selskap som i lengre tid har hatt høyere enn 10 % forurensning og som derved kvartalsvis får redusert sitt oppgjør i henhold til avtalen. Disse må i tillegg til de som har høyere enn 5 % forurensning vurdere sine systemløsninger og legge frem en plan for forbedringer. Ikke alle selskap har fulgt opp sine plikter her og Grønt Punkt vil purre disse om forbedringstiltak før revisjonsrundene i 2016.

Målet med kvalitetsrevisjonene er en oppfølging av gjeldende kontrakt, og skal samtidig være en hjelp for selskapene til å oppnå kvalitetsmålene. Derfor er det viktig at nøkkelpersonell er med på revisjonene og bruker resultatene internt til forbedring av sine systemløsninger på kort og lang sikt, enten de er i egen regi eller utføres av entreprenører. Grønt Punkt kan være behjelpelig med råd og økonomisk støtte til målrettede forbedringstiltak.

Gledelig er tross resultatene ovenfor at gjennomsnittlig kvalitet bedrer seg. Vektet kvalitet på gjennomførte kvalitetsrevisjoner bedret seg fra 11,1 % forurensninger i 2014 til 10,2 % i 2015. Legger vi til grunn sist oppnådde resultater for alle selskap (66 stk) innebærer nå vektet kvalitet 9,6 % forurensninger.