Grønt Punkts rapportering til Miljødirektoratet 2016

28.04.2016 | Nyhetsbrev

Grønt Punkt har levert den årlige rapporteringen til Miljødirektoratet for 2015. For drikkekartong og emballasjekartong viser rapporteringen en gledelig økning.

Rapportering Plastretur til Miljødirektoratet 2015

Samlet for all plastemballasje viser rapporteringen en nedgang i materialgjenvinningsgrad som følge av misligholdet ved Swerec, men også grunnet fratrekk av forurensninger i landbruksplasten.

Grønt Punkt har avklart med Miljødirektoratet at vi endrer noe i metodikken for rapportering fra og med rapporteringen for 2015. Dette for å rapportere i henhold til EUs emballasjedirektiv (der landbruksplast ikke inngår), og for å bidra til mer sammenlignbar statistikk i Europa. Resultatene for materialgjenvinning for 2015 er som følger:

1. Ordinær plastemballasje: 29,3 % (EU’s mål er 22,5 %)

 • Dette er den «nye» hovedrapporten iht. EUs emballasjedirektiv og består av plastemballasje fra husholdninger og handel & industri (altså ekskl. Landbruksplast, EPS og Emballasje som har inneholdt Farlig Avfall (FA))

2. Ordinær plastemballasje inkl. landbruk: 36,2 % (i fjor 40,4 %, Krav i bransjeavtalen er 30 %)

 • Dette er den «gamle» hovedrapporten bestående av plastemballasje fra husholdninger og handel & industri samt landbruksplast (ekskl. EPS og FA). Nedgangen skyldes hovedsakelig situasjonen ved Swerec og fratrekk av forurensninger i landbruksplast.

Dersom vi splitter i de enkelte hoved-fraksjoner får vi følgende:

3. Husholdningsplast: 22,3 (i fjor: 25,6 %)

 • Av alt som er samlet inn (29 634 tonn) ble 65,9 % utsortert og sendt til materialgjenvinning. Dette er en nedgang på 14,6 %p. Årsaken til nedgang returgrad og utsorteringsgrad skyldes situasjonen ved Swerec.

4. Handel & Industri: 41,5 %

 • Dette er en ny rapport i år som konsekvens av endret rapportering og inneholder kun tonnasje fra Handel & Industri (ekskl. Husholdningsplast, Landbruksplast, EPS og FA).

5. Landbruksfolie: 102,9 %

 • Dette er en ny rapport i år som konsekvens av endret rapportering og inneholder kun tonnasje fra Landbruksplast. Fra og med rapportering 2015 trekkes også beregnede mengder forurensninger (14, 2% stein, jord, vann osv.) ut av telleren. Innsamling og gjenvinning blir noe høyere enn nevner skyldes flere forhold:

i. En del ensileringsfolie blir privat-importert, og en del fôr blir importert emballert i ensileringsfolien. Dette gjelder også for flis.
ii. Gunstig vær og klima i 2015 gjorde det mulig for 2 innhøstinger i deler av landet i 2015. Dette medførte økning i både teller og nevner
iii. Lagernedbygging.

6. EPS (Isopor): 49,8 % (i fjor: 42,2 %)

 • EPS har i alle år blitt rapportert særskilt. Gledelig at vi nå er svært nær målet i bransjeavtalen på 50%!

7. FA – Emballasje inneholdt farlig avfall: 16,8 % (i fjor: 42,2 %)

 • Det er ingen mål i bransjeavtalen på materialgjenvinning av FA: vi skal kartlegge strømmene på tom FA-emballasje. Dette er gjort grundig i år og alle tenkelige strømmer er godt beskrevet i eget notat til M-dir. Selv om materialgjenvinningen går ned har vi nå en mye bedre kontroll på de ulike strømmene også til energigjenvinning.

8. Avgiftspliktig drikkevareemballasje: det søkes om 87% godkjenning (1/7-15 - 31/6-16: 86%).

 • Selv om mengder til materialgjenvinning fra husholdninger går ned grunnet Swerec, oppveies dette av økte mengder til energi og større utnyttelsesgrad ved energianleggene.

Rapportering Returkartong til Miljødirektoratet 2015

Resultatene for 2015 er som følger:
1. Drikkekartong : 62,1 % materialgjenvunnet (i fjor 59,9 %)

 • Energiutnyttelse er på 31,5 %, totalt 93,6 %. Det søkes om 94% avgiftsreduksjon (nåværende: 1/7-15 – 31/6-16: 92 %).

2. Skolemelk: 78,1% materialgjenvunnet (i fjor 80,6 %)

 • Energiutnyttelse er på 18,2 %, totalt 96,3 %. Det søkes om fritak (nåværende: 1/7-15 – 31/6-16: fritak).

3. Emballasjekartong: 47,0 % materialgjenvunnet (i fjor 45,3 %)

 • Energiutnyttelse er på 52,2 %, totalt 99,2 %.