Grønt Punkt Norge

Avfallsguiden

Kontakt

Avfallsguiden

Målsetting

Sett konkrete mål for avfallshåndteringen

Når kartleggingen og analysen er ­gjennomført, har du grunnlag for å sette konkrete mål for avfalls­håndteringen. Bruk avfallspyramiden for å se hvor din bedrift kan bidra mest til sirkulær økonomi i praksis.


Avfallsreduksjon

Bedriften bidrar til avfalls­reduksjon ved å redusere forbruket, ­kaste mindre, satse på ombruk og ­for­lenge ­levetiden på produktene som kjøpes inn.

Høy grad av materialgjenvinning

Sorterer dere ut flere avfallstyper og sørger for god kvalitet på avfallet som sorteres ut, vil virksomheten øke materialgjenvinningen.

Reduser matsvinnet

En plukkanalyse av matavfallet forteller om det kastes mat som kunne vært spist, hvor stort ­matsvinnet er og hvor i virksomheten matsvinnet oppstår. En plukk­analyse kan indikere hvordan dere bør prioritere å redusere matsvinnet, eller bedre kvaliteten på kildesorteringen.

Bedre kildesortering

Hvis ikke kvaliteten på kildesorteringen er god nok, kan det være at renovatøren nedgraderer sorteringen til restavfall. Det kan gi store utslag på kostnadene knyttet til avfallshåndteringen. For å bedre sorteringen, må virksomheten kommunisere med brukerne av avfallsløsningen. Fortell dem hva utfordringene er, og hvordan de kan bidra til å bedre kvaliteten på kildesorteringen.


Avfallspyramiden

Avfallspyramiden illustrerer avfallspolitikken i både Norge og EU. Den hjelper deg i prioriteringen av målene dine, og til å sette i verk målrettede tiltak. Figuren leses fra topp til bunn og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen som mulig.

Tips

Reduksjon av matsvinn kan gi betydelig gevinst. Gjennomfør en plukkanalyse!