Åpenhetsloven

Plastretur AS – Redegjørelse for aktsomhetsvurdering av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden 

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022 har som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven forplikter Plastretur til å utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, redegjøre for virksomhetens arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjonen.  

Åpenhetsloven krever at virksomheter omfattet av loven arbeider med å innføre et systematisk og helhetlig arbeid for å sikre at hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold er ivaretatt i alle ledd av virksomheten. For å etterleve loven må virksomheter kartlegge områder i verdikjeden hvor den har eller kan ha negativ påvirkning på mennesker- og arbeidstakerrettigheter. 

Plastretur ble opprettet på midten av 90-tallet for å oppfylle næringslivets forpliktelser til utvidet produsentansvar, og nå nasjonale målsetninger for materialgjenvinning av plast. Plastretur er ett av fem returselskap som eier Grønt Punkt Norge AS, og sørger for finansiering av innsamling- og gjenvinningsordningene for plastemballasje og landbruksplast. Eierne i Plastretur er blant annet Dagligvarehandelens Miljøforum AS, NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes Forening og Norsk Industri. 

Plastretur tilbyr produsentansvar for plastemballasje som tilføres det norske markedet gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge, med tilhørende returselskap, har nærmere 30 års erfaring med å samle inn og gjenvinne brukt emballasje på vegne av sine om lag 7 000 medlemmer.  

Plastreturs arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i verdikjeden 

Grønt Punkt Norge og returskapenes arbeid er en viktig bidragsyter for å nå FNs bærekraftsmål frem mot 2030. I vårt virke jobber vi for at;  

 • næringslivet tar ansvar for emballasjen de setter på markedet 
 • næringslivet aktivt jobber for å redusere sitt miljøfotavtrykk på den emballasjen de benytter 
 • returstrømmene av brukt emballasje forbedres og sikrer at råvarer som allerede er tatt ut av naturen blir brukt om igjen så mange ganger som mulig  

Dette er knyttet opp mot bærekraftsmålene 

 • 9- Innovasjon og infrastruktur 
 • 11- Bærekraftige byer og samfunn 
 • 12- Ansvarlig forbruk og produksjon 
 • 13- Stoppe klimaendringer 
 • 14- Liv under vann 
 • 15- Liv på land 
 • 17- Samarbeid 

Plastretur og Grønt Punkt Norge jobber for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i verdikjeden. Vi har  ansvar for å sikre at avfall som samles inn med finansiering fra Grønt Punkt Norge, håndteres på en måte som unngår negativ påvirkning eller skade overfor mennesker, miljø og samfunn. Gjennom ansvarlig forretningsvirksomhet sørger vi for at innsamlet plastemballasje har sporbarhet og blir nyttiggjort i produksjon av nye plastprodukter. Innsamlere, sorterere, transportører, tradere, materialgjenvinnere, og øvrige kretser med industripartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet på en ansvarlig måte. 

Plastretur og Grønt Punkt Norge jobber for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i verdikjeden. Vi har  ansvar for å sikre at avfall som samles inn med finansiering fra Grønt Punkt Norge, håndteres på en måte som unngår negativ påvirkning eller skade overfor mennesker, miljø og samfunn. Gjennom ansvarlig forretningsvirksomhet sørger vi for at innsamlet plastemballasje har sporbarhet og blir nyttiggjort i produksjon av nye plastprodukter. Innsamlere, sorterere, transportører, tradere, materialgjenvinnere, og øvrige kretser med industripartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet på en ansvarlig måte.  

Risikovurdering

Vi har påbegynt arbeidet med en overordnet risikovurdering for å identifisere generelle områder for betydelig risiko i egen virksomhet og i verdikjeden. Det omfatter oppstrømsaktører blant innsamlere og nedstrømsaktører blant gjenvinnere, tradere og andre forretningsforbindelser. Vi kartlegger overordnede operasjoner og strukturer i verdikjeden for å identifisere hvilke aktiviteter, geografiske områder eller forretningsforbindelser som utgjør høyere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Tilnærmingen er basert på OECDs metodikk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og FNs prinsipper for ansvarlig forretningsdrift. Risikovurderingen vil ferdigstilles i løpet av høsten 2022. Den vil gi oss grunnlag til å rette innsatsen og ressurser mot de områdene i verdikjeden hvor risikoen er størst, og hvor vi anser det er størst mulighet til å påvirke ulike aktørers praktisk i riktig retning. Vi jobber med å etablere en helhetlig tilnærming til aksomhetsvurderinger og oppfølging av våre avtalepartnere i Plastretur, slik at arbeidet med å identifisere og redusere risiko blir en kontinuerlig prosess.  

Denne redegjørelsen vil oppdateres når arbeidet er ferdigstilt.

Vår verdikjede 

Plastretur AS har siden det ble etablert i 1995 tatt ansvar for å samle inn og gjenvinne norsk plastemballasje.  Plastretur driftes fram til 1.1.2023 av Grønt Punkt Norge, som har ansvar for medlemskontakt, innsamling av vederlag og kommunikasjon. I tillegg til årlig rapportering til miljømyndighetene. Oppgavene omfatter blant annet utforming, oppfølging av avtaler med kommunale og private innsamlere av plast, transport og håndtere avtaleforholdet for videreforedling av plastemballasjen via sortering og gjenvinning til nye plastprodukter.  

Vår verdikjede kan overordnet beskrives slik: Plastretur har avtaler med over 100 norske innsamlere av plastemballasje fra næringsliv og landbruk, samt omkring 70 kommuner/IKS for innsamling av plastemballasje fra husholdninger. I tillegg har vi avtaler med norske og utenlandske sorteringsanlegg, gjenvinnere, tradere og transportselskaper. Innsamlet plastemballasje blir sendt til sortering og materialgjenvinning, enten gjennom Plastreturs egne sorterings- og gjenvinningskanaler eller via de innsamlere og tradere benytter. Alle innsamlere og tradere forplikter seg til å sende avfallet til gjenvinningsanlegg som er forhåndsgodkjent av Plastretur.  

Selskaper som driver med innsamling, mottak og behandling av plastemballasje er en viktig del av vår verdikjede. Innsamlere i privat næringsliv og kommunal virksomhet utfører et viktig samfunnsbidrag ved å redusere risiko for plast på avveie der avfallet oppstår. Vi er opptatt av at all innsamling og håndtering av plastavfall foregår på en forsvarlig måte, hvor hensyn til menneskers helse, samfunn og miljø er ivaretatt. 

Risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter anses å være høyere i nedstrømsaktiviteter tilknyttet sluttbehandler. Sporbarhet og kontroll over videre håndtering av plastavfallet er derfor viktig for å kunne vurdere påvirkning på menneskers helse og ytre miljø som følger av aktiviteter i regi av Plastretur.  

Sporbarhet i verdikjeden 

Sporbarhet og transparens i det internasjonale systemet for innsamling og gjenvinning av plastemballasje er en utpreget bransjeutfordring. Når flere aktører er involvert i håndteringen og avfallet fraktes over større geografiske avstander, øker kompleksiteten i verdikjeden. Det gjør det utfordrende å ha full oversikt over faktisk risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i ulike ledd av verdikjeden, og sikre at avfallet ikke ender opp steder hvor det er manglende systemer og infrastruktur for håndtering.  

Vi har derfor i flere år arbeidet systematisk med bedre sporbarheten fra innsamling til sluttbehandler, og jobber kontinuerlig med å bidra til åpenhet gjennom hele verdikjeden. 

Krav i avtaler 

Fra innsamlere, tradere, sorteringsanlegg og gjenvinnere krever vi sporbarhet og kontroll. Plastreturs krav om ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en del av avtalene vi inngår med disse. Vår erfaring er at vi gjennom å stille tydelige krav bidrar til profesjonalisering i bransjen, og sikrer bedre kontroll av materialgjenvinningen som foretas hos sluttbehandler. 

I 2022 har vi oppdatert vår «trader- og gjenvinneravtale» med forsterkede krav til  å drive forretningsvirksomhet i samsvar med FNs Global Compact prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, anti-diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid, helse, miljø og sikkerhet. Dette inkluderer henvisninger til etterlevelse av relevante lover og forskrifter, samt styrket forpliktelse til å utlevere informasjon om sluttbehandler.  

Alle eksisterende avtaler med tradere og gjenvinnere vil bli fornyet i løpet av 2022/2023. Som ledd i avtaleinngåelsen er aktørene gjenstand for en kvalifikasjonsprosess med dokumentgjennomgang. I tilfeller der avvik er identifisert eller det er andre funn, gjennomfører vi mer omfattende undersøkelser eller revisjoner ved behov. I tillegg, foretar vi gjennom Deloitte «Integrity Due Dilligence» av utvalgte gjenvinnere og tradere. 

Som del av avtaleinngåelsen med gjenvinnere og tradere, innhentes det opplysninger om mottakere og forretningspartnere av disse. Vi innhenter også informasjon fra sorteringsanlegg for husholdningsplast om hva som selges videre og til hvilke mottakere. 

Revisjoner

Våre avtaler inneholder klausuler knyttet til revisjon og inspeksjon, ikke bare av innsamlere, men også av gjenvinnere, tradere og deres motparter. I begynnelsen av 2022 inngikk vi en avtale med konsulentfirmaet Mepex som skal sørge for flere revisjoner av innsamlere og kommuner/IKS som har avtale med Plastretur, samt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid med revisjonsprosessene.  

Samarbeid Vi samarbeider med aktører i verdikjeden for å fremme ansvarlig forretningspraksis. Plastretur har etablert et godt samarbeid med innsamlere og andre returselskaper som foretar egne integritetssjekker, compliance-godkjenninger og revisjoner.  

Plastretur samarbeider også med andre aktører i avfall- og materialgjenvinningskjeden for å øke sporbarhet og transparens på tvers av leddene i verdikjeden. Sammen med Empower, flere norske innsamlere, samt gjenvinnere i Norge og Europa, har vi et pågående innovasjonsprosjekt hvor bruk av blokkjede-teknologi og GPS gjør det mulig å spore plast fra innsamling til materialgjenvinning, og bidra til å minimere plast på avveie.     

Videre arbeid 

 • Oppdatere relevante policyer og prosedyrer for å sikre en helhetlig tilnærming der aktsomhetsvurderinger og oppfølging av innsamlere, tradere og gjenvinnere blir en integrert og tilpasset virksomhetens arbeidsprosesser. 
 • I henhold til en risikobasert tilnærming vil vi fortsette arbeidet med å kartlegge risiko, gjøre undersøkelser av vår påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og iverksette tiltak i tråd med de utfordringene vi står overfor. 
 • Fortsette oppfølging av gjenvinnere og tradere som, basert på risikokartleggingen, har høy iboende risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter for å vurdere faktisk risiko og gjennomføring av eventuelle forsterkede tiltak.