Ordliste

Agent (Handelsagent)

Selvstendig næringsdrivende som i en annens navn (hovedmannen) og for dennes regning forbereder salg eller kjøp, tar opp bestillinger eller innhenter kjøpetilbud. Dersom det er avtalt med hovedmannen, kan en agent også slutte bindende salg.

Avgiftsbelagt drikkevareemballasje

Emballasje med innhold som er definert som drikkevare i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), Kapittel 6, § 6-3, og nærmere beskrevet i det årlige Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen, Om avgifter på drikkevareemballasje kap. 5559 post 70-74).

Bransjeavtaler

Erstattet av avfallsforskriften kapittel 7. 

Avtaler (1994-2017) mellom næringslivet og myndighetene om gjenvinning av brukt emballasje og emballasjeoptimering. Prinsippet var at næringslivet skulle organisere arbeidet, og rapportere til miljømyndighetene. Avtalenes formål var å redusere miljøproblemene forårsaket av brukt emballasje ved å redusere mengden, optimere emballasjen og sikre gjenvinning. 

Detaljist

Bedrifter som driver salg av varer i små partier direkte til forbruker.

Emballasjematerial

Gjenspeiler retursystemene for emballasje slik de er inndelt i GPNs system for rapportering av emballasje. Disse er: Plastemballasje, drikkekartong (ikke drikkevareemballasje), emballasjekartong, bølgepapp, glass- og metallemballasje og tomt og tørt. I tillegg kommer avgiftsbelagt drikkevareemballasje i plast, drikkekartong, glass og metall.

Emballasjetype

I rapporteringsskjema er et emballasjematerial inndelt i en eller flere emballasjetyper, som enten er en variant av emballasjematerialet eller en gruppe emballasjeprodukter.

Eksempler på varianter av plastemballasje: Mykplast (folie), hardplast og storsekk.

Eksempler på grupper av emballasjeprodukter: Bæreposer > 10 liter, annen serviceemballasje, gartneri og jordbruksemballasje, glassemballasje 0-250 ml, 250-500 ml og > 500 ml.

Emballasjeprodukt

Vises ikke i rapporteringsskjema, men brukes til å beskrive en emballasjetype.

Eksempel på emballasjeprodukter under Plastemballasje og Mykplast (folie) i rapporteringsskjema: Pallefolie, sjokoladepapir, emballasjen rundt Norvegiaosten.

Eksempel på emballasjeprodukter under Plastemballasje og Annen serviceemballasje i rapporteringsskjema: Brødpose, Plastbeger til hurtigmat, Plasteske til konditorvarer.

Inneremballasje (F-pak)

En praktisk definisjon er at F-pak er emballasjen som blir med forbruker hjem. Når denne emballasjen er brukt, ender den stort sett i innsamlingssystemet som kommunene tilbyr husholdningene.

Ytteremballasje (D-pak)

En praktisk definisjon av D-pak er all emballasje som ikke er F-pak. Når emballasjen er brukt, samles den inn i henhold til virksomhetenes avtale med renovatør, og fortsetter videre i materialselskapenes ordninger for innsamling, transport, sortering og gjenvinning.

Til orientering: D-pak brukes ofte om emballasjen rundt et antall F-pak, og begrenses da til den enheten detaljistene forholder seg til ved bestilling av varer fra grossist. Da kommer i tillegg transportemballasjen, som i hovedsak er bølgepapp og krympefolie som brukes ved pakking på pall. Siden all emballasje som ikke er F-pak ender i samme retursystem, er distinksjonen mellom D-pak og transportemballasje ikke viktig i returordningene for emballasje.

Kontrollmedlemskap

Virksomheter med norske vareleverandører skal være kontrollmedlem i GPN. Kontrollmedlemmene forplikter seg til å stille krav til sine norske vareleverandører om at de tegner medlemskap i GPN, og dermed tar produsentansvar for emballasjen. Kontrollmedlemmene har automatisk samme plikter som standardmedlemmene, men tegner begge avtalene kun når de har rapporteringsansvar for emballasje.

Landbruksfolie

Omfatter rundballefolie, rundballenett, plansilofolie, solfangerfolie, fiberduk og plasthylsene inni rullene (bobiner).

Last bærer

I emballasjesammenheng brukes lastbærer om paller og kasser.

Ordet lastbærer beskriver ellers den delen av kjøretøyet som er konstruert for transport av last, for eksempel åpent lasteplan, lukket godsrom, tank, lastebanker og staker.

Se Norsk Lastbærer Pool

Materialselskap

Selskaper etablert av bransjeavtalenes signatarer for å sikre at målene beskrevet i avtalene nås. Materialselskapene Norsk Glassgjenvinning AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Returkartong AS (driftes av GPN) og Plastretur AS (driftes av GPN), har i tillegg fått oppdraget å sikre høyest mulig gjenvinningsgrad av avgiftsbelagt drikkevareemballasje.

GPN eies av materialselskapene, se eierstruktur og styre på hjemmesidene.

Polymere

Molekyler med stor molekylmasse bygget opp av en eller flere monomere forbundet med kovalent kjemisk binding. Plast og polysakkarider (stivelse/cellulose) er viktige polymere.

Polystyren (PS)

Polymer oppbygget av monomeren styren (vinylbenzen). Transparent (amorft), hardt og relativt sprøtt materiale. Brukes blant annet til emballasje med hengslet lokk og lukkemekanisme, CD-cover, lokk, flasker og engangsbestikk.

Produsentbetaling

Emballasjeprodusent (eller -importør) innbetaler vederlag på vegne av vareprodusent (pakker/fyller) som skal være medlem.

Rapporteringspliktig medlem

Medlemmet har roller i emballasjens verdikjede som i henhold til GPN-reglene gir det ansvar for å betale vederlag for emballasje.

Emballasjeoptimering

Kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Se http://www.emballasjeoptimering.n

Returordning

Summen av informasjon, infrastruktur og aktiviteter som sikrer gjenvinning av et emballasjematerial.

Informasjon
Kampanjer for å motivere næringsliv og forbrukere til å kildesortere
Styrke kunnskapen hos medlemmer, innsamlere og mottaksanlegg
Infrastruktur
Innsamlingssystemet som er tilgjengelig for avfallsbesittere
Utstyret som brukes i alle ledd i gjenvinningskjeden
Aktiviteter
Alle som bidrar til å kildesortere, samle inn, transportere, sortere og gjenvinne emballasjen

Standardmedlemskap

Virksomheter som har rapporteringsansvar for vederlagspliktig emballasje skal tegne standardmedlemskap. Avhengig av mengde emballasje som medlemmet tilfører det norske markedet, rapporterer det

seks ganger per året (de største),
a konto i henhold til prognose, og avregner ved årets slutt,
en gang per år
hvert tredje år eller det
betaler kun et fast årlig beløp (de minste).

Serviceemballasje

Emballasje som i hovedsak brukes til pakking av varer i små bedrifter innen handel og service, eller av kunde i butikk. I stedet for at alle slike bedrifter og kunder må tegne medlemskap i GPN, er det av praktiske hensyn produsent/importør av emballasjen som skal rapportere.

Eksempler: Brødposer, knyteposer (f.eks. til frukt og grønt og bakervarer), emballasje til takeaway/hurtigmat, emballasje til ferskvare og tilberedt mat fra storkjøkken og catering, presangemballasje.

Vederlag

Det medlemmene via GPN betaler til materialselskapene for emballasje. Vederlaget dekker kostnadene materialselskapene har med å oppfylle bransjeavtalene, det vil vi gjenvinning av brukt emballasje og emballasjeoptimering.

Vederlagspliktig emballasje

Emballasje som det etter GPN-reglene skal betales vederlag for.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?For å kunne håndtere din hendvendelse/bestilling blir skjemaet lagret. Se hvordan vi behandler personopplysninger.