Fakta og tall

Rapporteres til Miljødirektoratet pr. 1. april påfølgende år.

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Fra og med 2017 rapporterer vi ikke lenger på nasjonalt grunnlag, men kun på de emballasjemengder våre medlemmer bringer til det norske markedet. Dette utgjør omlag 85% av de totale mengdene. Resultater før og etter 2017 kan derfor ikke sammenliknes. Endringen gjelder ikke drikkevareemballasje.

Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. 

Drikkekartong

18238
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

93%

Drikkekartong til skoler og barnehager

715
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

2146
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

89%

Samlerapport plastemballasje

119105
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemballasje ihht forskrift av 01.01.18

Standard plastemballasje husholdning

76576
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Av all plastemballasje fra husholdning som går inn på sorteringsanlegg, blir 79 % utsortert og sendt videre til materialgjenvinning. Drikkevareemballasje i plast og plastemballasje brukt til farlige stoffer (FA) følger og er inkludert i ordinær plast fra husholdninger (FA også næringsliv)

Standard plastemballasje næringsliv

42529
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje landbruk

12922
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Innsamlet 18 430 tonn, fra trukket 40% fukt og forurensning ( 7 373 tonn) gir netto materialgjenvunnet 11 059 tonn

EPS

5845
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

3467
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

43246
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Metallemballasje

12345
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EU mål er hhv 70% på jernholdig emballasje og 50% på aluminiumsemballasje