Fakta og tall

Rapporteres til Miljødirektoratet pr. 1. april påfølgende år.

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Fra og med 2017 rapporterer vi ikke lenger på nasjonalt grunnlag, men kun på de emballasjemengder våre medlemmer bringer til det norske markedet. Dette utgjør omlag 85% av de totale mengdene. Resultater før og etter 2017 kan derfor ikke sammenliknes. Endringen gjelder ikke drikkevareemballasje.

Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. 

Drikkekartong

19824
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

91%

Drikkekartong til skoler og barnehager

748
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

1976
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

86%

Samlerapport plastemballasje

156682
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje husholdning

90876
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Netto. Av det som samles inn fra forbruker, utnyttes omlag 80% til nye produkter.

Standard plastemballasje næringsliv

65806
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

8611
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

47980
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?