Fakta og tall

Rapporteres til Miljødirektoratet pr. 1. april påfølgende år.

Nevneren er den mengden emballasje som brukes i løpet av et år. Fra og med 2017 rapporterer vi ikke lenger på nasjonalt grunnlag, men kun på de emballasjemengder våre medlemmer bringer til det norske markedet. Dette utgjør omlag 85% av de totale mengdene. Resultater før og etter 2017 kan derfor ikke sammenliknes. Endringen gjelder ikke drikkevareemballasje.

Materialgjenvinning er andelen som materialgjenvinnes. Energiutnyttingen er den andel som iht. godkjent rapportering godskrives som energiutnyttet. 

Drikkekartong

19559
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

92%

Drikkekartong til skoler og barnehager

780
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Engangs drikkevareemballasje i plast

1566
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Godkjent avgiftsreduksjon til 30/6:

87%

Samlerapport plastemballasje

149422
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Standard plastemballasje husholdning

86665
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

* Netto. Av det som samles inn fra forbruker, utnyttes omlag 80% til nye produkter.

Standard plastemballasje næringsliv

62757
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

EPS

8978
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Plastemb. brukt til farlige stoffer

4500
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?

Emballasjekartong

46746
tonn

Nevner (mengde)

Hva menes med dette?