Rapportering av avfallsforebygging og emballasjeoptimering

09.03.2021 | Nyhetsbrev: Medlemmer

Alle produsenter og importører som bruker emballasje er lovpålagt å arbeide for avfallsforebygging. Det arbeidet skal årlig rapporteres til miljømyndighetene, noe Grønt Punkt Norge gjør på vegne av våre medlemmer.

Avfallsforebygging betyr å hindre at avfall oppstår. Og reduksjon topper pyramiden som illustrerer avfallspolitikken i både Norge og EU.

I Avfallsforskriften kapittel 7 er norske produsenter pålagt å arbeide for avfallsforebygging, og rapportere dette arbeidet. På oppdrag fra Grønt Punkt Norge skriver Emballasjeforeningen denne rapporten på vegne av alle våre medlemmer.

 

Hvordan rapporterer vi?

Før rapporteringen vil medlemmer motta et egenerklæringsskjema de må svare på for at Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen kan rapportere på deres vegne.

Rapporten leveres til Miljødirektoratet før 1. juni og skal inneholde en oversikt over tiltak, kompetanse og informasjon om utvikling i emballasjemengder, i tillegg til planer for
avfallsforebygging.

Konkrete resultater og planlagte tiltak for avfallsforebygging hos medlemmer er viktig. Bedrifter som har tatt Plastløftet rapporterer allerede intensjoner og resultater knyttet til plastemballasje. Det vil være et verdifullt bidrag, som blant annet vil løfte tallgrunnlaget for reduksjon av jomfruelig og økt bruk av resirkulert plast.

En annen viktig del av rapporten er Indikator- og Handlekurvprosjektet, som siden 2011 har dokumentert utviklingen i emballasjemengder og hvilke klimafotavtrykk det er knyttet til emballasjen.

I rapporten for 2020 vil hovedfokus være å dokumentere arbeidet medlemmer har gjennomført når det kommer til avfallsforebygging, emballasjeoptimering, ombruk-og materialgjenvinning av emballasje og redusert miljøavtrykk fra emballasjen i henhold til Avfallsforskriften.

Her kan du lese rapporten fra 2019.

Emballasjeoptimering har vært et myndighetskrav siden de frivillige bransjeavtalene ble inngått på midten av 90-tallet. Tidligere ble det rapportert av Næringslivets emballasjeoptimeringskomite (NOK) og administrert av Emballasjeforeningen. Da avfallsforskriften ble innført i 2018 ble kravet utvidet til å gjelde et bredere ansvar for “avfallsforebygging”. Hvert returselskap rapporterer dette på vegne av sin medlemsmasse. For å sikre fortsatt god rapportering for våre medlemmer, inngikk Grønt Punkt Norge en samarbeidsavtale med Emballasjeforeningen for å utnytte deres brede kompetanse og erfaring.


Hvordan jobbe med avfallsforebygging?

Mange produsenter er opptatt av design for gjenvinning, og har dette høyt på agendaen. Hovedhensikten med å designe emballasjen for gjenvinning er å sørge for at den kan materialgjenvinnes etter at den har blitt til avfall. Mange av valgene som blir gjort i dette arbeidet kan derfor direkte knyttes til avfallsforebygging og avfallsreduksjon. Det er samtidig viktig å ha et enda bredere søkelys og sette avfallsforebygging på bedriftens miljøagenda fordi det i tillegg handler om å unngå at avfall oppstår i det hele tatt.

Som produsent kan du bidra til avfallsforebygging ved å optimere hvert ledd i hele verdikjeden fra produksjon av et produkt til transport ut i butikken.

Har du spørsmål om rapporteringen eller trenger du råd om avfallsforebygging? Ta kontakt med oss!


Hvor flink er din bedrift til å sørge for sirkulære avfallsløsninger?

I tillegg til arbeidet med avfallsforebygging i forbindelse med emballasje, har alle bedrifter et ansvar for å sikre at avfallet på arbeidsplassen blir ivaretatt på best mulig måte.

Vi har laget en avfallsguide der vi gir deg 6 trinn til en bedre avfallsløsning, som kan bidra til lavere miljøbelastning og reduserte kostnader.


Hva er avfallsforebygging?
EUs definisjon innebærer forebygging tiltak som gjøres før et stoff, materiale
eller produkt har blitt avfall, og som reduserer:
1) mengden avfall, både total mengde og enkelte avfallstyper (kvantitativ
forebygging)
2) de negative effektene av avfallet på miljøet og menneskers helse ved at avfallet
ikke kommer på avveie og forsøpler (kvalitativ forebygging), eller
3) innholdet av skadelige stoffer i materialer og produkter (kvalitativ forebygging).
Kilde: Miljødirektoratets Program for avfallsforebygging, vedlegg til den nasjonale avfallsstrategien 2017/3276

Dette sier Avfallsforskriften
§ 7-6. Plikt til avfallsforebygging
Produsent skal arbeide for avfallsforebygging.

§ 7-7. Plikt til rapportering av arbeid med avfallsforebygging og framstillingskrav
Produsent skal alene eller i samarbeid med de øvrige produsenter utarbeide en årlig rapport over produsentenes innsats for og resultater av avfallsforebygging. Rapporten skal også redegjøre for i hvilken utstrekning de grunnleggende kravene til framstilling av emballasje og dens sammensetning etter vedlegg I nr. 1 til dette kapitlet overholdes. Det skal i rapporten gis oversikt over tiltak, kompetanse og informasjon, utviklingen i mengden emballasje som oppstår i tonn og i prosentvis endring fra foregående år samt videre planer for avfallsforebygging.

 

 

Rapportering av avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Avfallspyramiden: Leses fra topp til bunn og målet er at avfall skal behandles så nært toppen som mulig.