– Offentlig sektor må bli flinkere til å bruke sin markedsmakt til å gjøre bærekraftige innkjøp

– Offentlig sektor må bli flinkere til å bruke sin markedsmakt til å gjøre bærekraftige innkjøp

Hvilke virkemidler har det offentlige for å skape et marked for resirkulert plast? Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener offentlige anskaffelser kan brukes både til å få på plass mer bærekraftige løsninger og til å støtte opp om næringslivet som skaffer disse løsningene.

– Skal vi lykkes med bærekraftige og innovative anskaffelser er det tre ting som er viktig: Kultur, ledelse og kompetanse, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup da han deltok på seminaret om nye markeder for resirkulert plast.

Seminaret var en del av Sirkulærdagene 2021, og tema var hvilke virkemidler det offentlige har for å skape et marked for resirkulert plast.
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup la vekt på at offentlige anskaffelser kan brukes både til å få på plass mer bærekraftige løsninger og til å støtte opp om næringslivet som skaffer disse løsningene.

– Jeg mener at alle deler av offentlig sektor må bli flinkere til å bruke sin markedsmakt til å gjøre bærekraftige innkjøp. Det er tre ting som er viktig for å få det til, sa Astrup.

– Vi må ha en kultur, i både offentlig og privat sektor, for å tenke nytt og utfordre etablerte sannheter, og å ta i bruk ny teknologi og nye metoder. En kultur for å ikke gjøre det samme som i går, men å satse på morgendagens løsninger. En kultur for å prøve og feile inntil man finner en mer bærekraftig måte å løse oppgavene på. Og så må vi ha ledere både i offentlig og privat sektor som bygger opp under denne kulturen. Ledere som lar de ansatte tenke nytt og kreativt, og som støtter dem også når det går galt. For det kommer det til å gjøre når man skal prøve nye ting, i hvert fall en gang iblant. Og så må vi ha kompetanse til å gjennomføre dette i praksis. Kompetanse til å utvikle de nye ideene og de enda bedre løsningene. Og kompetanse til å gjøre bærekraftige innkjøp. Og her vet vi at det er en del utfordringer, ikke minst i kommune-Norge, at mange ikke tør å gjøre de innovative innkjøpene fordi de mangler kompetansen som skal til. Dette må vi gjøre noe med, sa han.

 

Seminaret «Nye markeder for resirkulert plast» starter etter åpningen av Sirkulærdagene ved Nikolai Astrup (ca 11 min)

Samarbeid og kompetansedeling

På spørsmål om hvilke grep politikerne kan ta for å legge bedre til rette, la Astrup vekt på å skape trygghet til å tenke nytt.

– Vi må jobbe mye med innkjøpspolitikken vår, og det lages nå en veileder for bærekraftige anskaffelser, nettopp for å hjelpe innkjøpere i statlige virksomheter og offentlig sektor til å kunne gjøre gode valg. Det handler om å ha den tryggheten til å tenke nytt og tryggheten til å ta i bruk det som i dag fremstår som en litt ny og umoden løsning, men som kanskje i morgen blir etablert praksis. Jo flere eksempler vi får på plass, jo mer bidrar det til å skape trygghet og vise at dette er mulig.

Han sa at det er viktig å legge til rette for gode samarbeid mellom kommuner for å få et større fagmiljø og dermed større trygghet rundt de store investeringene som gjøres i kommunene.

– Utfordringen er at det føles som om man starter på nytt hver gang. Vi må bli flinkere til å dele de gode eksemplene, fortelle om beste praksis og vise at det er mulig. Da tror jeg at det også sprer seg som ringer i vannet og bidrar til en kultur hvor dette blir den nye normalen. Det er viktig at vi deler på kompetansen, sa han.

 

Grønne valg må bli lønnsomme

Statsråden sa at vi må bryte sammenhengen mellom økonomisk utvikling og overforbruk av ressurser.

– Jeg tror ikke det bare er ett svar på hvordan vi skal gå fra en lineær til sirkulær økonomi, men jeg tror mange ting vil bidra. Produktene må designes slik at de får lengre levetid og bedre holdbarhet. Reparasjoner, oppgraderinger og demontering av produkter må være billigere og enklere slik at flere kan velge det. Vi må også legge til rette for effektive bruktmarkeder, blant annet innenfor bygningsmaterialer. Og vi må ha informasjon og data om produktene slik at forbrukerne og bedriftene kan ta informerte valg, sa han.

Han sa at de grønne sirkulære valgene også må bli de lønnsomme valgene, og at dette er målet med regjeringens arbeid med en strategi for mer sirkulær økonomi.

– Omstillingen til en sirkulær økonomi er bra fordi vi kan utnytte ressursene bedre. Men den er også bra og viktig for å hindre at materialer generelt, og plast spesielt, kommer på avveie. Vi må gjøre to ting. Vi må bruke mindre plast, og vi må gjenvinne mer av plasten vi bruker.

Han nevnte regjeringens arbeid internasjonalt med blant annet støtte til avfallshåndteringssystemer, og nasjonalt med strategi for sirkulær økonomi og forbud mot visse typer engangsplast.

– Lokalt så er det et krav fra regjeringen at kommunene skal legge bærekraftsmålene til grunn for all planlegging av kommunal aktivitet, og det gjelder også for fylkeskommunene. Dette må omsettes i handling lokalt. Men så tror jeg også vi kan bli bedre, særlig når det gjelder å bruke innkjøpsmakten i offentlig sektor. Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 600 milliarder kroner hvert eneste år. Hvordan vi bruker de pengene har enorm betydning for hvor grønn og bærekraftig offentlig sektor vi får, men også for hvilket næringsliv og hvilke markeder som får vokse.

Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi kommer snart, og Astrup sa alle de sentrale temaene som er viktig for en sirkulær økonomi er med i strategien.

  

Paneldebatt semiar økt bruk av resirkulert plast

PANELDEBATT: Seminaret «Nye markeder for resirkulert plast» ble avsluttet med en paneldebatt mellom deltakerne. ALLE FOTO: Jørgen Øverbye, NHM

Bistand til offentlige innkjøpere

Prosjektet «Økt bruk av resirkulert plast ved offentlige innkjøp» var arrangør av seminaret. Dette er et samarbeidsprosjekt samarbeidsprosjekt Grønt Punkt Norge har tatt initiativet til. I prosjektet sitter Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Stiftelsen Miljømerking og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Målet er å øke bruken av resirkulert plast ved offentlige anskaffelser med 2 000 tonn i løpet av 2021. Prosjektet har fått støtte fra Handelens Miljøfond, og Mepex Consult leder prosjektet på vegne av samarbeidspartnerne.

Prosjektet skal blant annet bistå offentlige innkjøpere med kompetanse og nettverk for å få inn krav om resirkulert plast i konkrete anskaffelser. Vi skal også videreutvikle og sammenstille et kunnskapsgrunnlag for innkjøpere som ønsker å kjøpe inn produkter i resirkulert plast. Samtidig vil prosjektet samle inn og videreformidle resultater fra vellykkede innkjøp av produkter med resirkulert plast.


Hva vil du kildesortere?

Bruk sortere.no for å finne ut hvor du kan levere din emballasje