LCA for gjenvinning av plastemballasje

01.03.2010 | Plast

I september 2011 ble en livssyklusanalyse for plastemballasje fra norske husholdninger utført av Østfoldforskning. Resultatene viser at materialgjenvinning er det beste alternativet.

Konklusjonen fra rapporten sier at materialgjenvinning er det beste alternativet, uavhengig av hva som antas erstattet i forbrenningsalternativet, og dette gjelder både for miljøindikatoren drivhuseffekt og for total energibruk.

 

Oppsummering:

  • For drivhuseffekt medfører materialgjenvinning en netto klimagevinst på 2,7 kg CO2-ekvivalenter/kg plastemballasje sammenlignet med energiutnyttelse der det forutsettes at varmeproduksjon basert på norsk fjernvarmemiks erstattes.
  • Alternativt vil materialgjenvinning medføre en netto klimagevinst på 1,9 CO2-ekvivalenter/kg plastemballasje hvis en forutsetter at produsert energi ved energiutnyttelse erstatter varmeproduksjon basert på 75 % olje og 25 % elektrisitet.
  • For energibruk medfører materialgjenvinning netto spart energi på 12 kWh/kg plastemballasje sammenlignet med energiutnyttelse der det forutsettes at varmeproduksjon basert på fjernvarmemiks erstattes.
  • Dersom en sammenligner materialgjenvinning med energiutnyttelse der varmeproduksjon basert på 75% olje og 25% elektrisitet erstattes, gir materialgjenvinning en besparelse på 7 kWh/kg plastemballasje.

Av livsløpsfasene er det behandlingsfasen (materialgjenvinningsprosessen og forbrenning) og erstatning av energi og/eller materiale som er de viktigste. Dette betyr at gjenvinningsgraden (mengde svinn gjennom hele verdikjeden) og selve materialgjenvinningsprosessen har stor påvirkning på resultatene.
For miljøpåvirkninger fra kildesortert plastemballasje er det knyttet størst usikkerhet til materialgjenvinningsprosessen, siden det her er benyttet gjennomsnittlige og ikke spesifikke data.

Transport gir et relativt lite bidrag sammenlignet med de andre livsløpsfasene.

Det er gjennomført en sensitivitetsanalyse av svinn i materialgjenvinningsprosessen, da det er en betydelig usikkerhet knyttet til denne. Analysen viser at for både klimapåvirkning og total energibruk har svinn i materialgjenvinningsprosessen stor innvirkning på resultatene, men materialgjenvinning
representerer likevel en bedre løsning enn energiutnyttelse for avfallshåndtering av plastemballasje.

Denne analysen omfatter kun miljøpåvirkninger fra plastemballasjeavfall etter at avfallet har oppstått og
ekskluderer miljøbelastninger fra produksjon og bruk.

Last ned hele livsløpsanalysen for gjenvinning av plastemballasje 2011 her