Hva vil neste år bringe? Nye avtaler i alle fall

12.10.2015 | Nyhetsbrev

I høst arbeider vi med å evaluere og revidere dagens retursystem for plastemballasje innsamlet i næringslivet. Målsetting med dette er å møte konkurranse og samtidig drive systemene så kostnadseffektivt som mulig.

Grønt Punkt møter for første gang konkurranse, ikke bare på medlemssiden som gir oss inntekter, men også på innsamlingssiden. Hva angår det siste, er det ikke registrert nevneverdig virksomhet så langt. Aktiviteten er betydelig større på medlemssiden der det forsøkes å verve Grønt Punkts medlemmer.

Godtgjørelser for enkelt-fraksjoner gradvis redusert

I lys av dette er det nødvendig for Grønt Punkt å gå gjennom hele sin virksomhet og gjøre en nøye analyse med blant annet en grundig vurdering av utgiftssiden mot inntektsiden. De nye avtalene for 2016-2017 vil avspeile noe av dette.

Noen godtgjørelser for enkelt-fraksjoner vil gradvis bli redusert for at kostnadene skal kunne komme i balanse med vederlagsinntektene. Landbruksfraksjonene og hardplast er aktuelle å vurdere spesielt.

Vil unngå "cherry-picking"

Vi ønsker ikke mulighet for en «cherry-picking» av kun gode og lønnsomme fraksjoner fra utvalgte innsamlere. For å sikre mangfold og innsamling av alle plastfraksjoner vurderes det å innføre regulering slik at en innsamler ikke skal kunne ha innsamlingsavtale med en konkurrent og oss samtidig. Dersom innsamler ønsker overgang til konkurrerende system er det normal 3 måneders oppsigelse i Grønt Punkt avtalene.

Fra energiplast til blandet plast

Ordningen med energiplast vil bortfalle og erstattes av fraksjonen «blandet plast til materialgjenvinning». Denne vil kunne avsettes til sorteringsanlegg i inn- og utland som må være forhåndsgodkjent av Grønt Punkt.

Krav til sporbarhet

I tråd med signaler fra EU og våre egne myndigheter, ønsker Grønt Punkt å øke sporbarheten i nedstrømsløsningene. Det innføres en «en-bloc»-godkjenning av sertifiserte gjenvinnere (EuCertPlast), slik at søknad om avsetning til disse ikke blir nødvendig. Det arbeides også med en betydelig utvidet godkjenningsordning av tradere, med blant annet krav til sporbarhet på deres videresolgt varer.

Innsamlingsavtalene og avsetningsavtalen blir slått sammen til en avtale. Vi arbeider også med elektroniske avtaler og web-løsning for avtaleinngåelse som vi håper blir klar til 1.1.

Selv om Grønt Punkt nå møter konkurranse, skal våre innsamlere vite at vi skal fortsette å ta samfunns- og miljøansvar. Vi skal blant annet ikke gjøre tiltak for å snu eller endre selv om vi på enkelte områder har overoppfylt krav i bransjeavtalene.

Vi ønsker som tidligere alle innspill fra dere i denne prosessen velkomne. Disse kan sendes til Svein Erik Rødvik.