Endringer i miljøbidrag på landbruksfolie

26.11.2015 | Nyhetsbrev

Fra 1. januar 2016 blir miljøbidraget, det vil si vederlaget, på landbruksfolie satt opp med 20 øre per kg. På sikt skal landbruket bære egne kostnader forbundet med materialgjenvinning av denne folien.

Landbruket benytter mer enn 11 000 tonn landbruksfolie årlig til konservering av gress i rundballer, populært kalt «traktoregg». Disse samles inn og sendes til materialgjenvinning gjennom Grønt Punkt Norge som drifter returordningen for plastemballasje. I styremøte 24. november ble selvkostprinsippet vedtatt, noe som innebærer at vederlagssatsen settes opp fra 1,15 til 1,35 kroner per kg landbruksfolie fra årsskiftet. For den enkelte bonde er endringen marginal. Det brukes ca. 3 kg landbruksfolie per rundballe, og miljøbidraget øker dermed kun 60 øre.

Landbruksfolie er ikke emballasje
Lars Brede Johansen, analyse- og vederlagssjef i Grønt Punkt Norge, sier at målsettingen er at de særskilte retursystemene for plastemballasje skal bære egne gjenvinningskostnader. – Landbruksfolie går i egen returstrøm og er i tillegg ikke klassifisert som emballasje i europeiske definisjoner. Det er derfor naturlig at den skilles ut som en selvbærende fraksjon, forklarer Johansen.

Slurv gir høyere returkostnader
Johansen i Grønt Punkt påpeker at god kvalitet er viktig for å holde gjenvinningskostnadene nede. Forurensning som jord, vann og sand øker vekten på innsamlet materiale og gjør det dermed dyrere å materialgjenvinne landbruksfolie til nye produkter.

– Mange er flinke til å levere fra seg ren folie, men det er også mange som slurver. Landbruksfolien bør tømmes for jord, vann og sand før den lagres og deretter oppbevares slik at forurensinger ikke kommer til over tid, både hos bonden og på mottaksanlegget. Vi oppfordrer bøndene og mottaksanleggene til å ta en dialog om kvaliteten, sier han. Likeledes er det viktig at bonden påser at miljøansvaret, altså vederlaget til Grønt Punkt, er ivaretatt og dermed er spesifisert på fakturaen. Når alle er med på å bære kostnadene sikres et rettferdig, rimelig system.

Gradvis overgang
Johansen forteller at overgangen til selvkostprinsippet vil skje gradvis. Full oppslutning fra alle importører av landbruksfolie, regulert innsamlingsstøtte og bidrag fra opparbeidet gjenvinningsfond skal sikre at økningen i kostnader fra den enkelte bonde blir så lav som mulig, også på sikt. I tillegg har Grønt Punkt Norge dialog med Budsjettnemda for jordbruket, som leverer budsjettgrunnlaget for de årlige jordbruksforhandlingene, og vil sikre at merkostnadene til emballasje er kjent ved vårens forhandlinger.