20 år i miljøets tjeneste

10.01.2017 | Nyhetsbrev

Grønt Punkt Norge ble formelt stiftet 8. januar 1997, den gang under navnet Materialretur.

Bakgrunnen var at seks ulike materialselskap for emballasje hadde behov for ett felles vederlagssystem for å finansiere innsamling og gjenvinning av de ulike returordningene. Flere av materialselskapene hadde allerede sine egne systemer, men man innså raskt at det var behov for felles system med samme regler og rutiner. Dette var spesielt viktig for våre medlemmer, som naturlig nok ønsket seg så enkle løsninger som mulig, ikke minst kun ett kontaktpunkt for vederlag på emballasje.    

Fra Materialretur til Grønt Punkt Norge
Siden selskapet var og er eid av materialselskapene, døpte man selskapet Materialretur. Det var et nøytralt, men lite spenstig navn. Etter hvert utviklet det seg et behov for internasjonal erfaringsutveksling og harmonisering. Dette skjedde både gjennom materialselskapene selv og gjennom Materialretur. Materialretur ble i 1999 medlem av Pro-Europe, organisasjonen som forvalter fellesmerket Grønt Punkt® internasjonalt, og fikk hovedlisens på bruk av Grønt Punkt®-merket i Norge. Som følge av dette ble det besluttet å endre navn til Grønt Punkt Norge. Dette ble gjort i 2006. På den måten fikk vi et navn i harmoni med mange tilsvarende systemer i Europa, alle bygget på produsentansvarsprinsippet.

Vi fikk i tillegg en verdifull synergi idet "Grønt Punkt"- merket allerede fantes på emballasjen til et stort antall produkter. Grønt Punkt® er et kvitteringsmerke som viser at vederlag er betalt, samt et viktig element i medlemsvervingen. Grønt Punkt Norge har siden hatt hovedlisens på Grønt Punkt®-merket i Norge.           

Da vi startet opp i 1997 overtok vi 150 medlemmer fra materialselskapene. Selskapet ble ledet av Dag Skramstad som eneste ansatt. Styret bestod av daglig ledere i de seks materialselskapene. Senere har styret bestått av styrelederne i materialselskapene. I dag ledes styret av Thomas Weihe fra DLF Dagligvareleverandørenes forening. Han er også styreformann i Norsk Returkartong.   

Mer enn 6000 medlemmer
Ved inngang til 2017 har vi totalt 6424 medlemmer, hvorav 4143 standardmedlemmer og en samlet vederlagsinntekt på ca. 325 millioner. Vi er 23 ansatte. Undertegnede har vært daglig leder siden 2002.  

Antall medlemmer har økt år for år. Dette har skjedd gjennom en iherdig felles innsats. I motsetning til en del andre land har medlemskap ikke vært et lovfestet krav i Norge. I stedet har vederlag blitt betalt som en felles norsk dugnad, en måte norske bedrifter tar sitt miljøansvar på. I tillegg har materialselskapenes eiere og deres organisasjoner bidratt aktivt til at alle deres medlemmer har tilsluttet seg returordningene for emballasje.

Som virkemiddel kan etableringen av kontrollmedlemssystemet særlig trekkes frem. Gjennom denne ordningen forplikter en bedrift seg til kun å kjøpe varer det er betalt vederlag for. I dagligvarehandelen er dette kontrollert gjennom registrering av strekkode. Systematisk er også importører som har Grønt Punkt®-merket på sine varer fulgt opp slik at de enten fjerner fellesmerket eller tar sitt miljøansvar for emballasjen. Gjennom aktiv verving, revisjoner på rapporteringen og god dialog med medlemmene, tas det i dag ansvar for omlag 85?% av all emballasje på det norske markedet gjennom Grønt Punkt Norge.  I sum kan man konkludere med at vi gjennom denne norske dugnaden har oppnådd en meget høy oppslutning.   

Organisasjonen har vokst
Antall ansatte i Grønt Punkt Norge har økt siden starten. Fra første ansatt ved oppstart i -97 økte bemanningen de neste tre år til 8 ansatte og lå stabilt på dette nivået frem til 2008 da driftingen av Plastretur og Norsk Returkartong ble overtatt. De øvrige materialselskapene Syklus Glass, Norsk Metallgjenvinning og Norsk Resy drifter selv sine returordninger.   

For medlemmene har innrapportering og betaling blitt stadig enklere. Viktige tiltak er automatisk beregning av emballasjemengdene fra import- og eksportdata eller salgsstatistikk, forbedring av Mine sider og god kommunikasjon med medlemmene. 

Grønt Punkt Norge har også utviklet andre tjenester som gir merverdi til våre medlemmer. Grunnlaget for arbeidet er mange medlemsbesøk, frokostseminar og Grønt Punkt-dagen der vi lærer hva medlemmene ønsker av oss. Svært mange medlemmer merker nå emballasjen sin riktig, og minner slik forbrukerne om hvordan emballasjen skal sorteres etter bruk. I tillegg jobber vi sammen med medlemmene om design for gjenvinning. Med riktig materialvalg og utforming blir emballasjen enklere å gjenvinne, og en god råvare for ny produksjon. Slik blir emballasjebruken til Grønt Punkt Norges medlemmer mer miljøvennlig. 

Mange som skal takkes for resultatene
Vi kan alle være stolte av hva vi sammen har oppnådd gjennom 20 år. I en slik dugnad er det ikke én som skal takkes, men mange; materialselskapene og deres eiere for engasjement og bidrag til oppslutning og kontroll, våre ansatte gjennom 20 år for utvikling, drifting og verving, våre medlemmer for deres aktive deltagelse, miljømyndighetene for deres tilrettelegging og samarbeid, kommuner og private innsamlere for oppslutning om systemet samt alle andre samarbeidspartnere.   

Det beste alternativet for bedrifter som tar sitt produsentansvar
Vår ambisjon er fortsatt full oppslutning. Dette jobber vi videre med, inklusive vederlag for emballasje knyttet til internasjonal e-handel. Videre jobber vi for at våre løsninger skal bli stadig enklere for våre medlemmer.

Gjennom de første 20 år har vi sammen bygget opp et godt system med hensiktsmessige felles regler for vederlag som er bygget på tillit og lite byråkrati. Gjennom Grønt Punkt Norge har vi derfor oppnådd en god finansieringsmodell for de seks materialslagene. Grønt Punkt Norge, sammen med materialselskapene, akter ikke å sitte passivt å vente på myndighetene og fremtidens rammebetingelser. Vi tar utfordringen, vi vil utvikle oss videre til å bli enda bedre og det mest konkurransedyktige alternativet hvor norske bedrifter velger å ta sitt produsentansvar.

Med vennlig hilsen

Jaana Røine
adm. dir.